Login deelnemers

Nieuws

'Beperken emissie van belang voor akkerbouwer'

In de akkerbouw zijn veel zorgen over het kleiner wordende gewasbeschermingsmiddelenpakket. Bij de toelating van middelen wordt onder andere gekeken naar de mate waarin de actieve stoffen in het milieu terechtkomen. Er zijn al flinke stappen gezet op het gebied van emissiebeperking, maar er is bij akkerbouwers nog een flinke verbetering te halen. Dat blijkt uit onderzoek dat door AgriDirect in opdracht van BO Akkerbouw is uitgevoerd.

Het overgrote deel van de akkerbouwers neemt al maatregelen tegen ongewenste emissies van GBM's. Dat gebeurt nu vooral tijden het spuiten. Er worden driftreducerende doppen en kantdoppen gebruikt. Ook de verplichte teeltvrije zone draagt daar aan bij.

Erfemissie is momenteel het ondergeschoven kindje. Minder dan 5% van de akkerbouwers neemt maatregelen tegen erfemissie, blijkt uit het onderzoek, terwijl dat de belangrijkste emissieroute is. Naar schatting is de erfemissie goed voor 50% van de totale emissie. Drift en perceelemissie scoren lager met respectievelijk circa 15% en 35%.

Toelatingen in gevaar
Volgens de rapportages van het Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen Land- en Tuinbouw veroorzaakt de akkerbouw nog te vaak normoverschrijvingen. Dat vraagt om een extra inspanning van de sector. De normoverschrijdingen leiden niet alleen tot schade aan het milieu, maar ook tot beperkingen van het middelengebruik. Dat kunnen aanvullende eisen voor driftreductie of een vergrote teeltvrije zone zijn, maar het kan ook tot gevolg hebben dat de toelating vanĀ een middel wordt ingetrokken. Het is daarmee van groot belang, ook voor de individuele akkerbouwer, om waar mogelijk maatregelen tegen emissie te nemen.

CLM stelde, in opdracht van de stuurgroep van het Actieplan Plantgezondheid, een top 10 van maatregelen tegen erfemissie samen. Daarmee worden praktische handvatten aangereikt aan akkerbouwers. Het gaat voornamelijk om praktische maatregelen. Te denken valt aan het voorkomen van lekken van middelen tijdens het vullen, het overdekt stallen van de veldspuit en kisten en het gebruik van een wasplaats met zuiveringssysteem.