Login deelnemers

Nieuws

Wet gewasbescherming vaker overtreden

Bedrijven met akkerbouwgewassen en vollegrondsgroenten hebben vorig jaar vaker de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden overschreden, zo toont nieuw onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) aan. Het nalevingspercentage komt voor het afgelopen jaar uit op 83%, waar dat in 2013 en in 2015 nog 86% was.  

De NVWA heeft afgelopen jaar bij 183 bedrijven die vollegrondsgroenten of akkerbouwgewassen telen een nalevingsmeting uitgevoerd van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Daaruit is een nalevingspercentage van 83% naar voren gekomen. Kortom, de regels zijn iets vaker overtreden dan in 2013 en in 2015, want toen lag dat percentage nog op 86%. Vorig jaar is extra aandacht besteed aan het gebruik van neonicotinoïden. In 2 van de 133 monsters was sprake van een neonicotinoïde, 1 keer werd imidacloprid aangetroffen in suikerbieten en 1 keer werd thiamethoxam gevonden in aardappelen.

Niet toegestane middelen of stoffen
Volgens het onderzoeksrapport van de NVWA zijn in 37 monsters stoffen aangetroffen die niet in de betreffende teelt zijn toegelaten. In 3 gevallen ging het om stoffen die in alle teelten verboden zijn. Daarnaast meldt de instantie dat 11% van de onderzochte bedrijven een boete of waarschuwing heeft gehad voor het onjuiste gebruik van deze middelen op het bedrijf. Hierbij kun je denken aan het gebruik van niet in de teelt toegelaten middelen of het overtreden van de wettelijke gebruiksvoorschriften.

De NVWA schrijft verder dat in 3% van de gevallen een waarschuwing of boete is uitgegeven voor het op voorraad hebben van middelen die niet meer toegestaan zijn. Zo waren er 3 bedrijven die meerdere vervallen gewasbeschermingsmiddelen op voorraad hadden die samen een grote hoeveelheid vormden. Bij 5% werd er niet voldaan aan administratieve voorschriften. In alle gevallen was hierbij de spuitregistratie niet op orde. Bij 2 van alle onderzochte bedrijven was er sprake van onzorgvuldigheid, omdat door het onvoldoende of niet reinigen van spuitapparatuur resten in een teelt terechtkwamen die daar niet in thuis horen.

Het hele rapport is hier te bekijken.