Login deelnemers

Nieuws

Advies Gezondheidsraad te kort door de bocht?

Als het aan de Gezondheidsraad ligt, wordt het gaspedaal verder ingetrapt in het verminderen van de afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen. Volgens de organisatie kan de huidige toelatingsprocedure voor middelen niet alle gezondheidsrisico's uitsluiten. LTO reageert kritisch.

De bevindingen van de Gezondheidsraad zijn deze week gepubliceerd in het 'Vervolgadvies gewasbescherming en omwonenden'. In de afgelopen jaren is een groot blootstellingsonderzoek en een gezondheidsverkenning uitgevoerd. Grote vraag daarbij is of er een verband is tussen de blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen en de kans op gezondheidsschade, zoals de ziekte van Parkinson. Volgens buitenlands onderzoek kunnen daar aanwijzingen voor zijn.

Nederlands onderzoek is minder uitgesproken, maar dat neemt de ongerustheid niet weg. De Gezondheidsraad vindt daarom dat de agrarische sector uit voorzorg steviger moet inzetten op vermindering van de afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen. Een advies dat de reeds ingeslagen weg van de sector onderschrijft, zo stelt LTO Nederland. Dat proces versnellen, vereist echter wel de nodige randvoorwaarden.

Ook gewassen gezond houden
"Hoewel er geen schadelijke gezondheidseffecten zijn aangetoond, kunnen risico's nooit helemaal worden uitgesloten. We staan dan ook achter het advies van de Gezondheidsraad, maar het moet ons wel mogelijk worden gemaakt", zegt Joris Baecke, portefeuillehouder Gezonde Planten van LTO Nederland. De sector kampt volgens hem al tijden met een aantal knelpunten. "We moeten naast omwonenden óók de gewassen gezond kunnen houden."

Een grote bottleneck is het ontbreken van voldoende alternatieven, meldt LTO. Dat komt onder andere door te trage toelating van laagrisicomiddelen en de uitdagingen die er zijn bij het ontwikkelen van weerbare rassen.

Meer continuïteit
In haar advies stelt de Gezondheidsraad onder meer ook dat telers veilig werken niet altijd voldoende prioriteit te geven. Iets waar LTO het niet mee eens is. 'Verdere verbetering is altijd mogelijk, maar de vele inspanningen op dit vlak moeten niet zomaar onder het tapijt worden geveegd. Daarbij moet niet worden vergeten dat de snelle opeenvolging van nieuwe regels en voorschriften per definitie een uitdaging is. Betere communicatie vanuit de overheid is vereist, meer continuïteit kan bijdragen aan een nog betere naleving.'

De Gezondheidsraad adviseert goed te registreren welke middelen op welke percelen worden gebruikt en de blootstelling van mensen aan gewasbeschermingsmiddelen periodiek te meten aan de hand van afbraakproducten in bijvoorbeeld urine. Het registreren van het middelengebruik vindt al jaren door veruit de meeste Nederlandse telers plaats. LTO ziet dit dan ook niet als een nieuwe opdracht. Dit sluit volgens de belangenorganisatie aan bij het advies om de blootstellingroutes verder in kaart brengen en de effectiviteit van beperkende maatregelen te onderzoeken.

Geen lokale regels
Tot slot adviseert de raad door te gaan met verbetering van de toelatingsprocedure en wel in Europees verband. LTO onderschrijft dat toelating geen uitsluitend Nederlandse aangelegenheid is, maar benadrukt wel dat de toelatingsprocedure moet zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Bovendien moet er een einde komen aan lokale uitzonderingen op landelijke wet- en regelgeving. Daarmee doelt LTO onder meer op striktere regels van overheidspachtgronden, zoals een glyfosaatverbod, en bestemmingsplannen met extra spuitzones.