Login deelnemers

Nieuws

'Het is nog onzeker wat er gebeurt met Mancozeb'

Hoe staat het met de verlenging van de registratie van schimmelbestrijder Mancozeb? Carlos Nijenhuis, de voorzitter van Nefyto, de brancheorganisatie voor de producenten van gewasbeschermingsmiddelen, stelt dat de zaak nog onzeker is, onder andere omdat het middel breed toegepast wordt in alle Europese lidstaten.

Gedurende het jaarcongres van Nefyto op donderdag 12 december sprak Nijenhuis onder meer over het feit dat het gebruik van groene middelen toeneemt. Hoe kijkt hij aan tegen het verdwijnen van middelen, en de toekomst van de gewasbeschermingsmiddelensector?

De Milieucommissie van het Europees Parlement (ENVI) sprak zich recent negatief uit over het verlengen van de registratie van Mancozeb. Denkt u dat het middel verboden wordt?
"Mancozeb wordt breed toegepast binnen de landbouw; in Nederland in aardappelen, uien, tulpen en lelies als de schimmelbestrijder. Echter, ook in vrijwel alle andere Europese lidstaten is het middel belangrijk in grote teelten. Zo is het middel in Frankrijk belangrijk in de wijnbouw. Het is dan ook lastig en zeer complex om te voorspellen of er een verlenging van de registratie gaat komen."

Naast Mancozeb en Chloorprofam, staan ook middelen als Desmedifam en Diquat op de tocht. Is dat zorgelijk?
"Het is duidelijk dat voor bepaalde teelten problemen ontstaan, maar er worden ook alternatieven ontwikkeld. Deze alternatieven zijn niet altijd even gelijkwaardig, anders zouden ze wel langer in gebruik zijn. Maar, de agrarische sector heeft altijd bewezen dat er wel oplossingen gevonden worden. Ook wordt volop geïnvesteerd in nieuwe middelen, al is het wel zo dat grote firma's (door het strenge en veranderlijke toelatingsbeleid in Europa) voorzichtiger worden. Daardoor proberen ze de nieuwe middelen eerst uit op andere continenten. Europa komt daarmee niet meer op de eerste plaats en dat kan voor concurrentieverschillen zorgen."

Groene middelen lijken de toekomst te zijn. Wordt daar ook volop in geïnvesteerd bij jullie achterban?
"Ja, als we kunnen kiezen, dan investeren we in de groene middelen. Dit omdat de markt erom vraagt. Er worden nu ook volop groene middelen ontwikkeld. Zoals tijdens mijn toespraak op ons jaarcongres bleek, is het gebruik van groene middelen sterk toegenomen. In 2008 was het gebruik nog 6%, maar in 2018 was dat 12%. Dat is een verdubbeling in 10 jaar tijd en een goede prestatie van zowel industrie als boeren. Er is dus groei, maar dit gaat nog niet snel genoeg."

Er wordt vaak gezegd dat het toetsingskader van groene middelen niet goed is. Gebeurt daar ook concreet wat mee?
"Het is op zich goed dat groene middelen net zoals chemische middelen worden beoordeeld. Dat is logisch, want deze middelen zijn niet altijd minder giftig. Maar als de risicobeoordeling (Annex 1) is gedaan, moet de lokale toelating sneller kunnen. Daar pleiten wij al langer voor, maar er is nog altijd weinig vooruitgang. Groene middelen hebben (uitgezonderd de herbiciden) in het algemeen een goede werking. Ook ben ik niet bang dat die middelen op termijn verboden worden. Ze moeten net als chemische middelen voldoen aan voorwaarden. Dat een aantal chemische middelen verdwijnen heeft niets te maken met de toxiciteit van de middelen, maar met steeds strengere regelgeving."

Tijdens de boerenprotesten was gewasbescherming ook een punt, maar dit verdwijnt naar de achtergrond door de stikstofproblematiek. Wilt u niet meer aandacht voor gewasbescherming?
"Nee, van heel veel aandacht onder het grote publiek word je niet beter. We steunen de boeren overigens wel. Ook is het mooi om te zien dat de coalitie van boerenbelangenbehartigers samenwerkt. Via deze politieke lobby kunnen we het namelijk wel heel goed over het belang van gewasbeschermingsmiddelen hebben."

In de Green Deal werd gesproken over een drastische chemiereductie en het stimuleren van biologische landbouw. Gaat dat de sector veel schade opleveren?
"Nee, wij zijn niet tegen minder chemie. Wij bieden oplossingen om de plant te beschermen. Terwijl de verkoop van chemische middelen daalt, neemt de verkoop van biologische middelen toe. Alhoewel de totale verkoopvolumes nu dalen, verwacht ik dat ze in de komende periode wel weer stijgen. Dit omdat je van biologische middelen meer volume nodig hebt voor een goede werking Ook geldt dat onze omzet niet omlaag gaat, omdat de prijs van de middelen die overblijven toeneemt. Dat heeft niet te maken met de winstgevendheid, maar met de ontwikkelingskosten van deze middelen. Het wordt immers steeds moeilijker om middelen op de markt te krijgen."

Op het congres werd gesproken over de invloed van importtoleranties op de teelt en internationale handel. Keimpe van der Heide (Nederlandse Akkerbouw Vakbond) en fruitteler John Kusters spraken zich uit over een gelijke behandeling van producten van eigen bodem en import. "Het kan niet zo zijn dat er producten op markt komen vanuit het buitenland met veel hogere MRL toleranties, dan de toleranties op producten die wij zelf produceren", stelden zij.