Login deelnemers

Nieuws

'Agri Facts trekt verkeerde conclusies uit rapport PBL'

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft gereageerd op de aantijgingen van de Stichting Agri Facts (STAF) over het bewust manipuleren van informatie over de Nederlandse gewasbescherming. STAF gaf maandag aan dat het PBL cruciale informatie verstopt in een rapport over gewasbescherming. Volgens het PBL is dit niet het geval.

Belangrijkste kritiekpunt van STAF is dat conclusies getrokken zijn op basis van de 15 meest vervuilde meetpunten. Daaruit constateert het PBL dat de agrarische ondernemers landelijk gezien gewasbeschermingsdoelen niet halen. Dit terwijl STAF zelf op basis van alle meetpunten de conclusie trekt dat boeren de doelen voor ecologische waterkwaliteit ongeveer wel halen.

Het PBL schrijft in een reactie dat de uitspraak dat boeren de doelen wel gehaald hebben onjuist is, ook als alle meetpunten mee worden genomen. Volgens het planbureau is door STAF een verkeerde methode gebruikt, waarbij de jaren 2013 en 2017 met elkaar zijn vergeleken. Dat is volgens het PBL te kort door de bocht, omdat de vergelijking van data uit individuele jaren de trend niet juist weergeeft.

In droge jaren is de concentratie van gewasbeschermingsmiddelen in het water meestal hoger en in natte jaren lager, ook als de teeltpraktijk gelijk blijft. Daarom is afgesproken om de trend te bepalen op basis van een driejaarlijks voortschrijdend gemiddelde van het percentage overschrijdingen van de KRW-normen.

Meetpunten zijn representatief
Ook stelt het PBL dat er 96 meetpunten zijn gebruikt, die representatief zijn voor het landelijke beeld. PBL geeft toe dat het om meetpunten in kleinere wateren gaat, waar over het algemeen meer normoverschrijdingen worden gevonden. Ze zijn daarom nog wel representatief, omdat er uitspraken worden gedaan over de neerwaartse trend. En die trend blijkt gelijk te zijn aan de trend in de dataset waarin alle meetpunten worden meegenomen.

Terwijl STAF stelde dat het PBL informatie verstopte door niet te vermelden dat enkel de meest vervuilde meetpunten zijn gebruikt, zegt het PBL dat het duidelijk vermeld heeft dat er meer locaties zijn waar wordt gemeten. Het PBL heeft die echter niet in de beoordeling meegenomen, omdat die meetpunten niet zijn gestandaardiseerd en er niet altijd consequent wordt gemeten. Wel heeft PBL laten onderzoeken of de trend anders zou zijn als al deze meetpunten mee worden genomen, maar dat is volgens het bureau niet het geval.

STAF gaat reageren
Ook stelde STAF dat het PBL strengere beoordelingsmethodes zou hebben gebruikt. Het PBL reageert echter dat de methodes zoals die door de Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn voorgeschreven zijn toegepast. Stichting Agri Facts laat het hierbij niet zitten en analyseert het antwoord van PBL, reageert voorzitter Jaap Haanstra.