Login deelnemers

Nieuws

Forse daling van normoverschrijdingen

De ecologische waterkwaliteit in Nederland laat een enorme verbetering zien. Het percentage van de normoverschrijdende metingen is tussen 2013 en 2017 met 66% gedaald, zo blijkt uit een rapportage van LTO Nederland.

Het percentage normoverschrijdende metingen kwam in 2017 uit op 0,3%, wat gebaseerd is op de Maximaal Aanvaardbare Concentraties (MAC-MKN). De land- en tuinbouwsector noteert daarmee lager dan het gestelde doel van 0,4%, zoals omschreven in de Nota duurzame gewasbescherming 'Gezonde Groei, Duurzame Oogst'.

In de nota heeft het kabinet-Rutte II de gezamenlijke ambities, doelen en maatregelen voor duurzame gewasbescherming in de periode 2013-2023 vastgelegd. Een van de tussendoelen was om over 2018 een halvering van het aantal normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater neer te zetten (ten opzichte van 2013). Wanneer wordt gekeken naar het jaargemiddelde, dan kwam het percentage uit op 0,8%. Dat is net boven het doel: 0,7%.

Inspanningen van boeren en tuinders
Deze cijfers komen uit de publicatie 'Duurzame Gewasbescherming; Land- en tuinbouw op koers'. De resultaten zijn volgens LTO Nederland vooral te danken aan de inspanningen van de Nederlandse boeren en tuinders. Zo wordt stevig ingezet op geïntegreerde gewasbescherming, biodiversiteit, zuivering en hergebruik van water, de (voedsel)veiligheid en de (water)kwaliteit.

Naast de meest actuele cijfers over waterkwaliteit, wordt in de publicatie ook ingezoomd op afzonderlijke prestaties van de plantaardige sectoren. In de akkerbouw daalde de milieubelasting per hectare in de periode van 2012 tot 2016 met 46%, terwijl de glastuinbouw de milieubelasting van de gewasbeschermingsmiddelen op het waterleven tussen 2004 en 2016 met 90% tot 95% wist te reduceren. Ook worden er diverse lopende projecten benoemd die moeten bijdragen aan verdere verduurzaming van de gewasbescherming.