Login deelnemers

Nieuws

Schouten komt met visie over gewasbescherming

Minder gewasbeschermingsmiddelen, weerbaardere planten en teeltsystemen. Dat is hoe minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) de toekomst van de gewasbescherming voor zich ziet.

Deze visie 'Toekomstvisie gewasbescherming 2030, naar weerbare planten en teeltsystemen' van Schouten vormt een stip op de horizon voor 2030. Deze visie begint met te noemen dat gewasbeschermingsmiddelen soms nodig zijn, maar dat afhankelijkheid hiervan onder meer zorgt voor een grote kwetsbaarheid van het huidige systeem. Daarom is volgens de minister een omslag nodig.

Samenwerking met natuur
Daarom zijn het niet gewasbeschermingsmiddelen die centraal moeten staan als het over gewasbescherming gaat, maar juist weerbare planten. Landbouw en natuur moeten sterker verbonden zijn met elkaar. Nieuwe technologieën en een sterkere samenwerking met de natuur moeten er onder meer toe leiden dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Wanneer in 2030 nog gewasbeschermingsmiddelen gebruikt worden, mag dit alleen volgens de principes van de geïntegreerde gewasbescherming. Daarnaast schrijft de minister dat dit vrijwel zonder emissies naar het milieu en nagenoeg zonder residuen moet. 

Zoektocht naar alternatieven
Schouten vindt het daarom belangrijk om nu al extra in te zetten op het zoeken naar alternatieven voor het huidige middelenpakket. Daar zal de veredeling een grote plaats bij innemen, maar dat geldt eveneens voor precisielandbouw. "De ambitie is dat Nederland toonaangevend wordt op het gebied van duurzame gewasbescherming en daarnaast moet dit een business model zijn waarmee Nederlandse telers en partijen zich op de internationale markt onderscheiden."

De volgende stap in de visie is dat een uitvoeringsprogramma opgesteld wordt. Deze moet na het zomerreces van 2019 gereed zijn. In dit project wordt onder andere de verplichting tot drukregistratie meegenomen. De minister meldt dat ze beseft dat niet alleen driftreductie belangrijk is. "Er is meer nodig om emissies naar het oppervlaktewater te voorkomen."