Login deelnemers

Nieuws

Eindelijk officieel antwoord op drukregistratie

Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, heeft maandag 14 januari officieel duidelijkheid gegeven over de drukregistratievoorziening op veldspuiten. De verplichting geldt vanaf 1 januari 2019, maar dit jaar wordt als overgangsjaar gehanteerd.

Informatie over de drukregistratievoorziening kwam eind december met name van belangenbehartigers (zoals LTO Nederland en Fedecom). Een Kamerbrief liet op zich wachten en werd over het kerstreces getild. Deze werd maandag 14 januari wel naar buiten gebracht en daarmee heeft de staatssecretaris eindelijk meer details bekendgemaakt.

Breed plan
Medio december maakte minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) al bekend aan welke eisen de zogenaamde 'druklogger' moet voldoen. Middels de Kamerbrief wordt nu ook duidelijk in welke situaties deze wel/niet moet worden toegepast. De drukregistratie is een onderdeel van een breder gedragen plan om de emissies vanuit gewasbeschermingsmiddelen te reduceren.

Het ministerie heeft, samen met een groot aantal brancheorganisaties, het 'Hoofdlijnenakkoord gewasbescherming open teelten', opgesteld. De partijen gaan de conceptversie aan hun achterban presenteren, waarna er in het voorjaar van 2019 meer duidelijk moet worden. Naast driftreductie gaat het plan ook in op erfemissie en afspoeling (run-off) van percelen.

Nieuwe DRT-lijst
De lijst met Driftreducerende Techniek-klassen (DRT-lijst) krijgt een flinke update. Spuitdoppen die nu nog driftarm zijn tot 2 bar, worden niet meer in de lijst vermeld. Het ministerie acht het niet aannemelijk dat deze in de praktijk bij de juiste druk gebruikt worden. Spuitdoppen die bij 2 tot 3 bar driftarm zijn, mogen per 2020 louter met een drukregistratiesysteem worden toegepast. Dit geldt ook voor luchtvloeistofmengdoppen, zoals Airtec, Airjet, HTA, et cetera.

Spuitdoppen die vanaf 3 bar spuitdruk nog driftarm zijn, vallen buiten de registratieplicht. Ook aanvullende technieken (zoals luchtondersteuning, een sleepdoek of magnetisering) zijn vrij van drukregistratie. Welke technieken in aanmerking komen voor een ontheffing wordt binnenkort op de website van Helpdesk Water vermeld. De staatssecretaris schat in dat 10% van de gekeurde spuiten is uitgerust met dergelijke aanvullende technieken om drift te reduceren.

Wie niet in deze techniek wil investeren en toch zonder drukregistratie wil spuiten, kan ervoor kiezen om zijn teeltvrije zone te verdubbelen.

Investeren
Het jaar 2019 geldt als overgangsjaar. Ook wordt gewerkt aan een manier om te kunnen handhaven. In het nieuwe handhavingsprotocol wordt ook een uitzondering opgenomen: investeert een ondernemer in een nieuwe techniek, maar kan deze niet tijdig worden geleverd, dan mag het in 2020 alsnog worden uitgevoerd. Er moet echter wel aantoonbaar worden gemaakt dat al in 2019 is geïnvesteerd.